Prihláška Extrem Food Bratislava

17. august 2019 - Amfiteáter Rača Bratislava

 Predbežná prihláška predajcov a producentov na akcii Extrem food festival Bratislava

17. 8. 2019

Jedine 25 predajných miest !!!

Cena predajného miesta na akciu zahŕňa:

  • priestor 3 x 3 m pre vonkajší predaj vo vašom stánku
  • elektrinu do príkonu 3,6 kW (vyšší príkon 1 kW v cene 8 EUR)
  • propagáciu na webu akcie
  • propagáciu na fb akciu (promo subjektu)
  • zaistenie odvozu odpadu z vášho stánku

Cena prenájmu ( organizátor nie je platca DPH a cena je konečná)

Reštaurácie, alkoholické nápoje a predajcovia teplého gastra - 100 EUR

Ostatní predajcovia - 75 EUR

Možnosť navýšenia elektriny nad 3,6 kW podľa ceny 1 kW = 8 EUR

Možnosť požičania pivného setu v cene 8 EUR


Možnosti reklamy (objednávka na pavel@naboso.org)

Banner na pódiu max. 1x2m - 120 EUR

Logo na všetkých prezentačných materiáloch (programy, vstupenky, plagáty atď.) - 120 EUR

Partner akcie - umiestnenie loga na hlavný web slávnosti, elektronické a tlačené pozvánky, plagáty a tlačený program; moderátor predstaví firmu pri losovaní ankety - 300 EUR

Hlavný partner akcie - umiestnenie loga na hlavný web slávnosti, elektronické a tlačené pozvánky, plagáty a tlačený program PLUS umiestnenie reklamy veľkosti min. 1/3 A4 na tlačené programy akcie v náklade 5000 ks PLUS moderátor predstaví firmu pri losovaní návštevníckej súťaže a pri všetkých vhodných vstupoch - 400 EUR

Info o akcii

Zahájenie akcie je v 10.00

Návoz je od 7 do 9.00

Odvoz od 18 hodín

Presné informácie zaslané mesiac pred akciou.

Všeobecné podmienky účasti

I. Usporiadateľ akcie

Naboso z.s. a Travel atelier s.r.o

II. Vystavovateľ

Vystavovatelia sú právnické a fyzické osoby, ktoré vyplnili prihlášku k účasti a ktorým usporiadateľ potvrdil účasť na akcii.

III. Prihláška k účasti, prideľovanie výstavných /predajných plôch

1. Prihláška k účasti zaslaná usporiadateľovi je pre vystavovateľa záväzná.

2. Usporiadateľ rozhoduje o prijatí, skrátení alebo odmietnutí prihlášky, bez toho že by bol povinný svoje rozhodnutie zdôvodňovať.

3. Usporiadateľ po obdržaní prihlášky zašle Potvrdenie o umiestnení expozície spolu s Podrobnými technickými inštrukciami.

4. Vystavovateľ sa zaväzuje ku splneniu všetkých záväzkov vzniknutých jeho účasťou. K prípadnej zmene dohovorených podmienok a postupov je nutné predošlé schválenie usporiadateľa.

5. Pridelenú výstavnú plochu nesmie vystavovateľ prenechať tretej osobe bez predošlého písomného súhlasu usporiadateľa.

IV. Nájomné výstavné plochy, reklama

1. Ceny sa riadia aktuálnym cenníkom.

V. Sankčné podmienky

1. Vystavovateľ môže písomne bez sankcie svoju účasť zrušiť do 14 kalendárnych dní pred termínom konania akcie. Za rozhodný termín sa považuje dátum preukázateľného doručenia výpovede usporiadateľovi.

VI. Tovar a exponáty

1. Vystavovateľ garantuje, že im vystavovaný a predávaný tovar splňuje požiadavky všetkých príslušných hygienických, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.

2. Vystavovateľ sa nesmie výrazným spôsobom odchýliť svojou ponukou na akcii od sortimentu, ktorý uviedol v Prihláške. V opačnom prípade je usporiadateľ oprávnený vykázať vystavovateľa okamžite a bez náhrady z akcie.

3. Zodpovední pracovníci vystavovateľa alebo nimi poverené osoby musia byť prítomné na stánku po celú prevádzkovú dobu akcie.

VII. Povinnosti vystavovateľa

1. Vystavovateľ je povinný dodržovať technicko-požiarne predpisy, smernice pre prevádzku dočasnej elektroinštalácie vrátane bezpečnosti práce a manipulácie so všetkým technickým zariadením.

2. Vystavovateľ je povinný dbať pokynov zodpovedných pracovníkov ochranky, požiarnej ochrany a usporiadateľa akcie.

3. V prípade, že sa vystavovateľ zúčastní na akcii vlastným stánkom, je povinný dohodnúť podrobnosti s usporiadateľom najneskôr tri týždne pred zahájením.

4. Vystavovateľ je povinný si zaistiť vhodné osvetlenie stánku odpovedajúce povahe stánku, charakteru zboží a ročnej a dennej dobe.

5. Vystavovateľ zodpovedá za všetky zariadenia poskytnuté usporiadateľom a je povinný vrátiť po skončení akcie nepoškodené. Každé poškodenie výstavnej plochy a zariadenia usporiadateľa je vystavovateľ povinný uviesť do pôvodného stavu alebo uhradiť vzniknutú škodu vyčíslenú usporiadateľom.


VIII. Poistenie

1. Usporiadateľ nezodpovedá vystavovateľovi ani jeho spoluvystavovateľom za stratu, zničenie či akékoľvek poškodenie exponátov, tovaru, vybavenia a zariadenia stánku, obalov a baliaceho materiálu, bez ohľadu na to, či sa zničenie alebo iné poškodenie stalo pred zahájením, behom akcie či po jej skončení.

2. Usporiadateľ doporučuje vystavovateľovi poistiť exponáty, zboží, vybavenie a zariadenie pri doprave na miesto určenia a po dobu trvania akcie. Za účelom zamedzenia krádeži usporiadateľ doporučuje vystavovateľovi po celú dobu akcie, montáže a demontáže zaistiť na stánku účasť minimálne 1 osoby. Eventuálnu náhradu škody vystavovateľ uplatní výhradne u svojej poisťovne, kde uzavrel poistenie, nie u usporiadateľa.

IX. Propagácia, inzercia, nápisy

1. Vystavovateľ je oprávnený bezplatne propagovať svoje výrobky a služby jedine vo vlastnej expozícii/predajnom mieste.

2. Vystavovateľ má možnosť propagovať svoje výrobky a služby mimo vlastnú expozíciu/predajné miesto podľa podrobných podmienok k príslušnej akcii, ktoré sú uvedené ďalej.

X. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že usporiadateľ v dôsledku jemu nezavinených okolností ("vis maior") nemôže zahájiť akciu, zaistiť konanie akcie alebo jej časti v celom výstavnom priestore či jeho časti alebo na inom mieste konania akcie, uvedomí o tom ihneď vystavovateľa. Všetky záväzky vzniknuté usporiadateľovi z uzavretej zmluvy o účasti vystavovateľa zanikajú. V tomto prípade neprináleží vystavovateľovi žiadny nárok na náhradu vzniknutých škôd.

2. Pokiaľ nie je stanovené inak, usporiadateľ je oprávnený v prípade porušenia niektorého z ustanovení týchto "Všeobecných podmienok účasti" vylúčiť vystavovateľa z ďalšej účasti na akcii. V takom prípade nevzniká vystavovateľovi žiadny nárok na náhradu prípadných škôd, nevyužitých služieb vrátane reklamy ani ďalších nákladov.

3. Usporiadateľ spravidla vydáva doplňujúce Podrobné technické inštrukcie a vystavovateľ je povinný sa nimi v plnom rozsahu riadiť. Ide najmä o upresnenie otváracej doby, doby nakládky a vykládky atď.

4. "Všeobecné podmienky účasti" ako i prípadné "Podrobné technické inštrukcie" sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na akciu.

5. Vystavovateľ zaslaním prihlášky na akciu súhlasí úplne a bez výhrad s týmito podmienkami a potvrdzuje, že je oprávnený záväznú prihlášku na akciu podať.at.